Bitka za bitcoin do posljednjeg daha

Elektronski novac bitcoin sve više dobija na popularnosti, iako mu većina ekonomista širom svijeta dugo nije pridavala značaj sve dok mu vrijednost nije počela vrtoglavo rasti. Bitcoin ima stvarnu vrijednost.

bitcoin-perperzonaRiječ je o open-source softveru koji je 2009. godine kreirao Satoši Nakamoto, a uz koji je omogućeno korišćenje valute na peer-to-peer mreži korisnika. Bitcoin se koristi za različite vrste online plaćanja tako što ga korisnik šalje na adresu primaoca u poruci u kombinaciji sa privatnim ključem, koji je poznat samo pošiljaocu. Svaki korisnik na objema stranama ima fajl koji služi kao novčanik i predstavlja proizvoljnu količinu pari ključeva. Ovo omogućava raspolaganje samo sopstvenim novcem i korišćenjem jednog iznosa samo jedan put – kao i kada je riječ o stvarnom novcu.

Osvrti na ovu pojavu u početku bili su daleko od analitičkih, više sa nevjericom i bez mnogo ozbiljnog posvećivanja ovom pitanju. Čak je i dobitnik Nobelove nagrade za ekonomiju Pol Krugman u jednom starijem članku pokazao da ni vrhunsko poznavanje ove oblasti nije uslov za razumijevanje načina na koji funkcioniše bitcoin, ili je samo površnim osvrtom na temu, uporedivši ga sa zlatnim standardom, pokušao da prikrije stvarni značaj „izmišljene valute“ i zaštiti ionako uzdrmani svjetski finansijski poredak.

Greška koju ekonomisti prave u ovom slučaju je pretpostavka da bitcoin funkcioniše kao pravi novac, što nije slučaj. On, iako postoji kao sredstvo razmjene, ne oponaša sve tradicionalne funkcije novca, kakve su očuvanje vrijednosti i obračunska jedinica. Ovo se najjasnije može objasniti na primjeru da je u posljednjih nekoliko mjeseci došlo do naglog rasta vrijednosti bitcoina. U klasičnoj ekonomiji, da je bitcoin isto što i novac ovdje bi se govorilo o deflaciji, jednako kao i kada bi se, u trenucima kada, nakon dostizanja izuzetno velikih iznosa ovaj bitcoin balon eksplodira, a vrijednost drastično opadne dolazilo do inflacije.

No, sa bitcoinom to nije slučaj, ova inflacija i deflacija nemaju efekta na rastuću bitcoin ekonomiju, jer mu je vrijednost kreirana nakon što su ga korisnici dobrovoljno prihvatili kao sredstvo plaćanja u stvarnim transakcijama. Oni se mogu razmijeniti i za postojeće valute, po vrijednosti koja važi na određeni dan, ali bitcoin nije cjenovni denominator. On se, međutim, nalazi u sastavu brojnih investicionih portfolija, a zakoni ponude i tražnje omogućili su bankama koje su ga imale u posjedstvu da mu obore vrijednost plasirajući ga na tržište po izrazito niskoj cijeni. No, to je trajalo sve dok bankari nijesu iscrpili ove zalihe i izgubili mogućnost da dalje utiču na vrijednost bitcoina, čime postepeno i dolazi do realizacije prvobitne zamisli – da novcem upravljaju svi koji ga i koriste, a ne samo elite centralnih banaka.

Ovakva ideja nesumnjivo lako postaje prihvaćena kod populacije širom svijeta, preopterećene dugovima i ratama kredita koji prispijevaju na naplatu upravo u trenucima dok im valutne razlike ne idu u prilog. Alternativni načini plaćanja postojali su i ranije, ali je bitcoin postao zanimljiv javnosti iz jednog sasvim drugačijeg razloga. Ukupna vrijednost bitcoina na berzi je milijardu dolara, ali je ono zbog čega je postao tako popularna tema u ekonomskim krugovima upravo ispitivanje da li se radi o nečijoj skrivenoj namjeri da uništi kompletan finansijski i bankarski sistem u svijetu. Ovo je bio i razlog da se u brojnim osvrtima na ovu pojavu ukazuje na potencijalnu opasnost i rizik, a nije li to upravo ono što čine sistemi u trenutku suočavanja sa sopstvenom nemoći.

Bankari postaju svjesni da se bliži kraj ere u kojoj suvereno dominiraju svjetskim novcem, zbog čega se u javnost sve češće plasiraju upozorenja da je riječ o sumnjivim i rizičnim oblicima ulaganja. Ono što se kao pouka može izvući iz sadašnjih trendova i orijentisanosti velikog broja tržišnih ulagača jeste pad povjerenja u euro i dolar, kao i najava nove, postepene preraspodjele bogatstva koju je iniciralo nepovjerenje građana u finansijski, prije svega bankarski sistem.

Povjerenje u bitcoin posebno raste iz razloga što na njegovu vrijednost ne utiču odluke ni jednog centra moći poput političkog i ekonomskog establišmenta, zbog čega je i njegov upliv u finansijske tokove revolucionaran. Jedno je sigurno – dominaciji finansijskih elita koje su stvorile krizu polako dolazi kraj, a strah od bitcoina, te ukazivanje na njegovu pogubnost samo su početna faza ulaska u jednu dugu tržišnu borbu iz koje će kao poraženi izaći oni koji su najviše oštetili sistem. Stoga, vrijeme bitcoina tek dolazi.

Pobjeda, 14. april 2012.

Statisti za Eurogedon

Deceniju upotrebe jedinstvene valute eura obilježila su turbulentna kretanja na svjetskoj ekonomskoj sceni, a talasi krize su, jedan za drugim, istakli sve manjkavosti finansijskih reformi sprovedenih početkom novog milenijuma. Njihovi su efekti najviše pogodili one privredne grane čije, za razliku od naftne industrije, cijene proizvoda tonu. Kao razlog navodi se sve veći broj inovacija u osnovnoj djelatnosti i povećana konkurentnost, a nastave li i cijene proizvodnih resursa da se kreću već ustaljenom silaznom putanjom, najbliži kolapsu biće oni ekonomski sistemi čija se privreda oslanja na industriju metala i rudarstvo.

Imajući u vidu da je današnja Evropska unija u stvari višedecenijskim procesom transformisana tvorevina nekadašnje Evropske zajednice za ugalj i čelik, uticaj na njenu održivost je u ovom slučaju neupitan. Devedesete godine prošlog vijeka bile su vrijeme harmonizacije procesa ovog heterogenog sistema i kreiranja institucionalnog okvira koji se blago distancirao od proizvodnje i trgovine ugljem i čelikom. Takođe, umjesto dotadašnjim strogo privrednim aktivnostima, EU se sve više okretala političkim principima.

Preusmjeravanje fokusa sa centralne djelatnosti na širi spektar oblasti, koje su transformacijom iz Zajednice u Uniju postale predmet regulacije evropskih institucija, uslovilo je da ova međunarodna tvorevina sve više postaje čisto politički subjekt. Kako politizacija, čak i na najvišem nivou, određeni subjekt postepeno lišava mogućnosti za slobodna djelovanja, tako se i ovaj međunarodni, a nikada do kraja ujedinjeni subjekt pretvorio u pukog kreatora propisa, regulativa i smjernica koji na sopstvenom primjeru ne pokazuje da se njihovom primjenom dolazi do najboljih rezultata. Nasuprot tome, EU upada u zamke sopstvenih tvorevina.

Očuvanje eura vremenom postaje sve više nalik na nekadašnji veliki holivudski hit Armagedon. Opasnost po sistem je uočena i, sa manjom ili većom preciznošću, locirana. Ipak, dok iz dana u dan novi događaji izmiču kontroli, rješenja za izbjegavanje opasnosti nema na vidiku. Eurogedon, naziv koji ostatak svijeta već uveliko koristi da opiše stanje u EU, u najvećoj mjeri je objašnjenje da dodatne opasnosti dolaze spolja – zemlje članice EU neprekidno se suočavaju sa snižavanjem kreditnog rejtinga što rade upravo američke bonitetne agencije. Situaciju dodatno pogoršava neusaglašenost centara vlasti unutar Unije, koja se u ovom trenutku može pravdati činjenicom da bi različite preduzete mjere ostavile nejednake posljedice na zemlje članice pojedinačno.

Kao dokaz služi i činjenica da su, neposredno nakon usvajanja eura, stope rasta zemalja eurozone počele sve više da se razlikuju, a vremenom i da postaju sve veća uporišta rizika. Premija takvog rizika postepeno je opadala sve do potpunog nestajanja, ostavljajući trajne posljedice na bankarski sektor, investicione fondove i osiguravajuće kompanije.

Jedini izlaz ogledao se u zaduživanju, po sve višim stopama u trenucima kada nagomilavanje duga sve više šteti cjelokupnoj ekonomiji. Da situacija bude komplikovanija, zaduživanje se odvija pod sve nepovoljnijim uslovima zbog pada kreditnog rejtinga. Zbog toga, čak i uz potpunu harmonizaciju odnosa u eurozoni, unutrašnji faktori u EU nijesu dovoljni.

Domino-efekat u ovoj sferi je očekivan, s obzirom na to da ne postoje izolovani finansijski sistemi. Inostrane banke, osiguravajuća društva i fondovi već su, sami po sebi,  nosioci rizika na domaćem tržištu u onoj mjeri u kojoj su njihove matične zemlje pogođene nestabilnošću u navedenim oblastima. Međutim, na crnogorski finansijski sistem dodatno utiče specifičnost Centralne banke i njena limitiranost u vođenju monetarne politike, koja je ključni instrument djelovanja u kriznim situacijama.

Kada se imaju u vidu trenutne okolnosti, o valutnoj problematici raspravljaće se tek onda kada Crna Gora bude u onoj fazi integracija koja bude zahtijevala reviziju načina uvođenja eura i ispunjavanje svih kriterijuma, čija kompleksnost već godinama od učlanjenja u eurozonu distancira određeni broj zemalja EU iz posljednjih dvaju talasa proširenja. Crna Gora će, u međuvremenu, nastojati da zadovolji sve nametnute kriterijume i izbori se za precijenjenu ulogu statiste, propuštajući glavnu ulogu u nekom mirnijem žanru.

Pobjeda 24. IX 2012.

Kriza, drugo poluvrijeme

Nagli porast nestabilnosti svjetskih ekonomskih tokova jednako je pogodio čitavu Evropu, ali su nakon završetka jednog i pojave novog kriznog talasa njihovi efekti na pojedinačne zemlje bili različiti. Kada bi se kao osnovni parametar za određivanje nivoa uticaja krize uzela isključivo veličina ekonomskih sistema, onda bi po pravilu njome najviše bile pogođene najveće zemlje, dok bi pad kupovne moći na globalnom nivou dodatno ugrozio one sa velikim učešćem izvoza u BDP-u.

perperzona stop crisisNo, kako ovakva kretanja određuje i niz drugih činilaca, logika reda veličina izostaje. Na ukupna kretanja utiču i faktori koji se u početku zanemaruju, a naknadno se nameću kao imperativ. Iako se najčešće ukazuje na neophodnost fiskalne discipline, na prvom mjestu riječ je o disciplini u njenom izvornom značenju.

Povezanost ekonomije i sporta ogleda se u velikom broju jednakih principa. I u jednoj i u drugoj oblasti bitan je plan igre, takmičarski duh, težnja ka većem i boljem, koji pri nedostatku discipline gube na značaju. Kako je kriza prvo pogodila bankarski sektor, uslijedili su pokušaji uspostavljanja mjera koje su u stvari izmicale kontroli. Rješenje problema se, međutim, nalazilo u sprovođenju temeljnih reformi, ali za njih više nije bilo pogodnog trenutka. Dug se nagomilavao, a dovođen je u pitanje i sam opstanak eura. Sa zemalja eurozone efekti krize odrazili su se na sve zemlje koje su sa njima ekonomski i finansijski povezane, na neke kroz smanjenje robne razmjene i sve manje prihvatljive uslove saradnje, a na Crnu Goru kroz direktni uticaj na monetarni sistem i pad investicija.

Trenutno stanje samo je potvrda da 2009. godina nije donijela završetak krize, već samo manje lošu fazu cikličnih ekonomskih tokova. Tačnije, ta godina bila je poput poluvremena sa neizvjesnim razvojem događaja u narednom dijelu. Za jedan dio zemalja Evropske unije, oporavak od krize koji je uslijedio bio je vrijeme da se sumiraju njeni negativni efekti, detaljno poradi na ispravljanju grešaka i obezbijedi da se one ne ponavljaju u sličnim okolnostima u budućnosti. Za druge je izlazak iz krize bio praćen padom tenzija u finansijskom sektoru i smanjenjem upozorenja na neophodnost štednje, uprkos činjenici da je dinamika oporavka bila znatno sporija od rasta entuzijazma.

Disciplina ili postoji u svijesti jednog društva ili se uvodi u formi načela i propisa; kod jednih je konstanta, a kod drugih sredstvo za ispravljanje grešaka. Nije bila rijetkost da, na primjer, njemačka ekipa postigne pobjedonosne poene u posljednjim minutima igre, niti da crnogorski takmičarski duh splasne nakon trijumfa u prvom poluvremenu. Trenutni uzleti za jedne timove samo su podstrek za ulaganje daljih napora, dok kod drugih stvaraju privid da situaciju drže pod kontrolom.

Odgovor na pitanje na koji način najkompleksiji sistemi najuspješnije odolijevaju krizi nalazi se u planskom i opreznom postupanju. Propust onih koji trenutno osjećaju posljedice drugog talasa krize bilo je znemarivanje činjenice da je stabilizacija finansijskog sistema privremena, kao i da preduzimanje mjera u početnoj fazi oporavka može imati samo kratkoročne efekte. Neke zemlje su, poput naše, međutim, odlučne u namjeri o povratku stabilnim tokovima veoma ishitreno, sa već oskrnavljenim budžetima, samo produbljivale problem.

Uslijedila su nova zaduživanja za otplate starih dugova, a zatim i pogrešna procjena vremena potrebnog da kretanja kapitala budu vraćena na staze kojima su se odvijala prije same krize, nakon koje nije ni bilo realno očekivati nagli priliv investicija, iako je jedino on mogao ubrzati ekonomski oporavak najugroženijih zemalja. Kada su uočene greške, radilo se na restrukturiranju duga i nametale su se nove, stroge mjere štednje, iako je u stvari neophodan bio novi stimulans. Povećavali su se ili uvodili novi porezi, smanjivale beneficije u javnom sektoru, sprovođene su akcije koje su samo produbljivale probleme.

Borba sa krizom će po mnogim procjenama trajati još najmanje godinu i po dana, a činioci u formuli za ublažavanje njenih posljedica su vrijeme, kojeg je sve manje i sposobnosti da se brzo i odlučno reaguje. U crnogorskom sportu ova formula od nedavno daje rezultate u posljednjim sekundama. Čeka se da je primijeni i Vlada.