Intervju: Izvršna direktorka Prolexa, autor projekata u procesu EU integracija Snežana Zečević

Rješavanje problema je u fokusu i projekta i propisa

Integracioni proces Crne Gore za učlanjenje u Evropsku uniju otvara mogućnosti za izradu novih projekata i donošenje novih propisa, sve uz mogućnost podršle sredstvima iz evropskih fondova, a posebno obezbijeđena mogućnost edukovanja odvija se od sada u Podgorici svake sedmice.

Izvršna direktorka konsultantske kuće Prolex, pravnica sa više od dvije i po decenije iskustva i ekspert za pisanje propisa Snežana Zečević, prati integracioni proces Crne Gore od prvih koraka u ovoj oblasti s namjerom da edukuje javnost o mogućnostima koje su nakon započinjanja pregovora ponuđene i od tada stalno dostupne domaćim preduzetnicima. Sada na sedmičnom nivou organizuje radionice i seminare posvećene edukaciji u korišćenju sredstava iz evropskih fondova, kao i izradi projekata i propisa koji se tiču integracionog procesa.

Šta zahtijeva izrada projekta kojim se konkuriše za sredstva iz evropskih fondova?
Zečević: Izrada projekata zahtijeva znanje i vještine pojedinaca i projektnih timova u planiranju, osmišljavanju, izradi i sprovođenju projekata, kao i adekvatan zakonodavni, institucionalni i administrativni kapacitet za upravljanje ovim procesom, odnosno za uspostavljanje sistema za blagovremeno i kvalitetno upravljanje programima i projektima finansiranim iz sredstava EU. Projekti treba da su održivi, odgovaraju potrebama klijenata i njihovih ciljnih grupa, koji se uklapaju u poziv, odnosno program iz kojeg je uslijedio poziv i pripremljeni u odgovarajućoj formi i sadržaju koji su ekspicitno definisani.

Na šta je u postupku izrade projekta i propisa najvažnije obratiti pažnju?
Zečević: Važnost i korisnosti znanja i vještina u vezi s izradom projekata ne treba dovoditi u pitanje, jer to nije sporno. Pisanje propisa ima i svoju, mnogo manje vidljivu važnost, tu nemamo u prvom planu finansijsku komponentu. U brojnim edukacijama, seminarima radionicama i sličnim kursevima, pisanje projekata za mnoge polaznike predstavlja “poziv za uočavanje ili identifikovanje i rješavanje problema”. Rješavanje problema je u fokusu i projekta i propisa. I projekat i propis imaju svoju metodologiju, unutrašnju strukturu, formu i suštinu, očekivani rezultat, vrijeme i resurse. Šta još – sistem planiranja javnih politika koji bi funkcionisao u skladu s rokovima utvrđenim kalendarom budžeta, a potrebno je i procijeniti koliko zakona je u određenom periodu moguće izraditi i usvojiti takozvani Zakonodavni plan.

Šta treba znati prije započinjanja projekta?
Zečević: Svidjelo mi se kod jedne koleginice koja se bavi pripremom projekata osvrt na ovu temu, uslovno rečeno traženje “štancovanja” projekata. Mnogi se interesuju i to žele, da se njihove želje zapakuju i uporedila to sa odlaskom kod frizera. Naime, rijetko ko dođe kod frizera i kaže “ma napravi kako misliš da treba”, jer svi žele kad se vrate da izgledaju lijepo i imaju frizuru, ali to se ne dogodi uvijek ili pak osjećaj zadovoljstva traje dok se kosa ne opere i shvatimo da ne možemo napraviti istu frizuru kao što je bila po izlasku iz salona. Tako je i sa pripremom projekata, jer ukoliko klijent raspolaže osnovnim informacijama i jasno mu je šta može, a šta hoće, a šta ne, njegov odnos sa konsultantom na pripremi projekta biće uspješan. Znači, važno je da potencijalni aplikant zna koje su mogućnosti, šta može dobiti, da li je njegova firma prihvatljiva i da razumije šta ne može ni tražiti, zašto smo nešto u projektu nazvali ovako, a ne onako, tada se neće čuditi zašto je ugovorno tijelo tražilo novi dokaz, te da se treba odgovorno odnositi prema ugovorenim obavezama i očekivanim rezultatima. Stoga su važni svi nivoi edukacije, informacije, info dani, radionice, seminari koje treba iskoristiti.

Kako izgleda proces edukacije koju omogućavate?
Zečević: Imamo dvije vrste edukacija i to pisanje projekata i izradu propisa, zakona i podzakonskih akata. Kod pripreme projekata imamo dvije vrste edukacije, osnovnu, odnosno bazični nivo i napredni nivo, za one koji su već radili projekte ili učestvovali na seminarima i radionicama i one koji su bez iskustva u ovoj oblasti. Isto je i kod izrade propisa, početni i napredni nivo. Posebno je interesantna radionica Usklađivanje zakonodavstva – vrste, tehnike i načini usklađivanja, preuzimanje odredaba direktive u nacionalni propis. Ciljna grupa su svi nivoi vlasti, koji neposredno i posredno učestvuju u procesu usklađivanja zakonodavstva s pravnom tekovinom Evropske unije – pravnici i stručnjaci svih struka koji su uključeni u proces usklađivanja zakonodavstva.

Koji su standardi kvaliteta zakona?
Zečević: Standardi kvaliteta propisa obuhvataju korisničke standarde – razumljivost, preciznost, jednostavnost, preglednost, pristupačnost građanima i privrednim subjektima, preduslov da subjekti uspješno poštuju propis jeste da mogu pravilno da razumiju i saznaju sadržaj pravnih normi i na odgovarajući način prilagode svoje postupanje, odnosno poslovanje, normativno-pravne standarde – primjena relevantnih standarda najbolje regulative, standarde pravnog oblika – struktura norme, sistematika propisa, jasna pravna terminologija i druga pravnotehnička pravila koja utiču na pravni oblik pojedinačnih normi i propisa u cjelini, standarde djelotvornosti, relevantnost jasno definisanih problema i uslova realnog okruženja; ekonomske i analitičke standarde – mogućnost definisanja očekivanih efekata propisa, njihovog dokumentovanja i primjene analitičkih postupaka, analize troškova i koristi, analize troškova primjene, analize efekata primjene, radi evaluacije rezultata primjene propisa; i standarde primjene – praktičnost, izvodljivost, primjenljivost, prihvatanje od strane javnosti i dostupnost potrebnih državnih resursa. Takođe, pravne norme bi trebalo da budu prilagođene rješavanju problema, a ne da stvaraju problem i da, u najširem smislu, ukupne koristi prevazilaze ukupne troškove, da budu usklađene, u okviru istog propisa, kao i sa ostalim propisima višeg i istog ranga hijerarhije u okviru pravnog sistema.

Koja je uloga radionica?
Zečević: Izrada propisa predstavlja resurs koji ima svoju vrijednost, pa bi ga trebalo koristiti samo kada je to neophodno i izbjeći da se propisi suviše često mijenjaju. U okviru radionica imamo dvije faze, teorijski dio i praktični dio koji je, naravno, prilagođen ciljnoj grupi. Mjesto održavanja zavisi od broja prijavljenih kandidata, a teme od njihove strukture i interesovanja, odnosno djelatnosti kojom se bave ili žele da se bave. Radionica se sastoji od dvije faze. Prva tzv. teorijska faza započinje procesom pripreme projekta, ključni koraci, prikaz osnovnih alata i tehnika za pripremu projekata, projektni ciklus, prikazi primjera razrade projekta i analiza projektnih ideja, odnosno problemi, opšti i posebni ciljevi, plan aktivnosti, očekivani rezultati, logička matrica, učesnici, horizontalna pitanja. Drugi dio počinje o uslovima konkretnog poziva nakon koje će uslijediti simulacija rada klijenta i konsultanta u kojem će biti važno da učesnici razumiju koje podatke mora dostaviti klijent, analiza pozivne dokumentacije i simulacija rada na pripremi projekta.

Koji je sadržaj praktičnog treninga i metodologija?
Zečević: Radionica ima dvije faze. Svaki učesnik radionice dobija set dokumentacije sa kojom se neophodno treba upoznati i razmotriti kako bismo se kvalitetno pripremili za učestvovanje u radu, koja se sastoji od pozivne dokumentacije za konkretan poziv i osnovne projektne dokumentacije za imaginarni projekt koji služi kao osnov za vježbe i rad koji se sastoji od projektnog sažetka i pregleda troškova. Projekt se ne piše za sebe, ni za svoje potrebe, već kako bi ga pročitao ocjenjivač i kako bi ga odabrao odbor za ocjenu ponuda. Dakle, glavna svrha vaše prijave je uvjeriti, a ne samo opisati. To znači da morate biti uvjerljivi, u tehničkom smislu detaljni i tačni, finansijski efikasni, precizni i jasni. Posebnu pažnju treba posvetiti ciljevima i prioritetima poziva.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s