MATLAB: Operacije sa m-fajlovima i matematičkim izrazima

Računarska aplikacija MATLAB rješava zadati problem onim redosljedom kojim se od njega to i zatraži. Tako na neke od jednostavnih matematičkih problema dobijamo odgovore nakon što ukucamo određenu sekvencu komandi. Kada je broj tih komandi veći, posebno u slučajevima kada je neku računsku radnju potrebno vršiti nekoliko puta za različite vrijednosti parametara programa, tada posao postaje nešto komplikovaniji.

matlab perperzona it bizDa bi se ove komplikacije uklonile, u MATLAB-u se koriste takozvani m-fajlovi. Postupak je sa m-fajlovima je veoma jednostavan. Programska sekvenca koja bi se inače unijela nakon MATLAB-ovog prompta u ovom slučaju se unosi i čuva kao m-fajl.

Kako kreirati m-fajl?

Ukoliko koristite MATLAB na PC ili Mac računaru, da biste kreirali fajl sa .m ekstenzijom u File meniju odaberite New, a zatim kliknite na Script. Ovim postupkom otvorićete prozor za unos teksta u koji možete unijeti MATLAB računarske komande.

Da biste ovaj fajl sačuvali kao m-fajl, u File meniju odaberite komandu Save, a prilikom davanja naziva obavezno promijenite ekstenziju u .m i sliknite na Save. Isto tako, da biste otvorili m-fajl, kao i u drugim programima koristite komandu Open iz glavnog menija.

Ako koristite Linux m-fajlove možete kreirati putem nekog od programa za obradu teksta, kao što su Pico, Emacs ili Nedit i sačuvati fajl kao ime.m, odnosno sami staviti .m ekstenziju u nazivu dokumenta. Kada je sačuvan, m-fajl se jednostavno izvršava unošenjem datog imena iza prompta: >>ime.m nakon čega prateći linije programa, u zavisnosti od unešenih parametara, vrši računske radnje.

Kada dajete ime m-fajlu, bitno je da vodite računa da se ono ne poklapa sa nekom od postojećih naredbi u MATLAB-u. Ukoliko vam je potreban pregled izvršavanja toka, to je moguće ostvariti komandom Echo On.

M-fajlovi su takođe pogodni i za unošenje polja većih dimenzija ili kada je potrebno sačuvati veću količinu podataka, ali i omogućiti naknadne promjene.

Matematički izrazi

Jednostavani matematički izraz u MATLAB-u izračunavaju se definisanjem izraza u određenoj komandnoj liniji i izvršavanjem komande pritiskom na Enter. Najvažniji aritmetički, logički i relacioni operatori dati su u tabeli na slici.

Pri rešavanju logičkih i relacionih operacija za istinit izraz Matlab dodeljuje vrednost 1, a za netačan 0.

Promjenljive

U MATLAB-u je moguće definisati promjenljive kojima se može mijenjati numerička vrijednost tokom rada. Promjenljiva ima ime i vrijednost, a dodjeljivanje se vrši znakom =. Ime promjenjive je niz znakova koji obavezno počinje slovom, a iza kojeg slijedi niz znakova sastavljen od slova, cifara ili znaka _. Primjeri regularnih imena su x, xy1, naziv_promjenljive, dok su 10x, _x, x# primjeri nedozvoljenih imena. Takođe, MATLAB razlikuje velika i mala slova, pa su tako promjenjive x i X različite. Vrijednost promenljive se definiše konkretnom vrijednošću, matematičkim izrazom ili pomoću već definisane promjenjive.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s