Pojednostavite rad sa poljima u MATLAB-u

Polja u MATLAB-u se jednostavno definišu, a ova aplikacija sve funkcije posmatra kao matrice, a sve operacije izvršava kao operacije matrica. U ovom slučaju riječ je o osnovnim matematičkim operacijama

matlab perperzona it bizAplikacija Matlab omogućava rad sa matricama. Matrica predstavlja složeni niz brojeva svrstanih u redove i kolone. Ukoliko matrica ima samo jednu kolonu ili samo jedan red ona se naziva vektor, dok se skalari posmatraju kao matrice čije su dimenzije 1×1. 

Sva dosadašnja razmatranja ukljucivala su rad sa brojevima, odnosno skalarima i operacije nad njima. U ovom slučaju riječ je o osnovnim matematičkim operacijama. Međutim, ukoliko je potrebno jednu istu operaciju izvršiti nad više od jednog skalara ponovljene operacije bile bi povezane sa izvjesnim teškocama. Ovo je i razlog zbog kojeg nastaje pojam polja, odnosno matrice. MATLAB sve funkcije posmatra kao matrice, a sve operacije izvršava kao operacije matrica, dok skalari predstavljaju samo specijalan slučaj matrica čije dimenzije su 1×1.

Ukoliko, na primjer, želimo da izračunamo vrijednost funkcije sinusa na polovini perioda, uočićemo da to nije moguće u svim tačkama datog intervala kojih je beskonačno mnogo, zbog čega je potrebno ograničiti se na konacan broj tačaka iz datog intervala. Uzmimo na primjer da je korak diskretizacije 0.1 pi. Diskretizacija predstavlja matematičku radnju pridruživanja neprebrojivog skupa prebrojivom. Stoga bi se u ovom slučaju do rezultata moglo doći posebnim unošenjem svake vrijednosti argumenta i traženjem rezultata. Ipak, mnogo brži korak ka rješavanju u ovom slučaju je korišćenje polja.

Polja se jednostavno definišu i za to je dovoljno otvoriti srednju zagradu, unijeti vrijednosti željenih tačaka koje se međusobno odvajaju zarezima ili razmacima i na kraju zatvoriti srednju zagradu. Ovo je način da se MATLAB-u zada dokanda za računanje sinusa svakog elementa iz X, pri čemu se rezultat smiješta u polje Y.

U ovome se i ogleda ključna razlika između MATLAB-a i drugih aplikacija. U slučajevima kada se kao element polja unosi kompleksan broj, on mora biti unijet kao jedinstven – bez razmaka ili stavlje u maloj zagradi. Zbog toga polje [1 -2i 3 4 5+6i ] broji pet elemenata, a polja [ ( 1 -2i ) 3 4 5+6i ] ili [ 1-2i 3 4 5+6i ] sadrže četiri elementa.

Kako definisati polja sa većim brojem elemenata

Definisanje polja jednostavno je ukoliko je potrebno unijeti nekoliko elemenata, ali se ovdje otvara pitanje kako postupiti onda kada treba unijeti neki veći broj vrijednosti. MATLAB ima posebnu opciju i za slučajeve kada je, na primjer, broj zadanih vrijednosti veći od stotinu.

Definisano polje koje počinje od nule uvećava se se za 0.1 i zaustavlja se kada dostigne vrijednost jedinice. Svaki element polja je pomnožen sa brojem pi, kako bi se dobila očekivaa vrijednost argumenta. Za ovo je moguće koristiti i MATLAB-ovu naredbu LINSPACE. U oba slučaja definišu se polja tako da se elementi linearno uvećavaju za iznos pi. U situacijama kada je potrebno da skala elemenata bude logaritamska, postoji komanda LOGSPACE.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s