MATLAB – od noćne more do ličnog asistenta

Aplikacija MATLAB jedna je od onih koja korisnike, koji se nijesu detaljnije upoznali sa brojnim prednostima koje omogućava, asocira na komplikovanu alatku koja više otežava računske operacije nego što ih čini jednostavnijim.

matlab perperzona it bizOvo je zbog toga što se MATLAB najčešće koristi kao pomoćno sredstvo pri izradi matematičkih i statističkih zadataka, a učenici i studenti mu pristupaju bez prethodnog upoznavanja sa opcijama koje nudi.

Skraćeno od MATrix LABoratory ovo okruženje za numeričko računanje i programski jezik pojednostavljuje rad sa matricama, crtanje funkcija i primjenu algoritama, kao i kreiranje korisničkog interfejsa. Osim razvojnih mogućnosti MATLAB ima opciju kreiranja sopstvenih funkcija, poznatih još i kao m-fajlovi, koje daju rješenja na postavljene zahtjeve. Više na ovaj način kreiranih funkcija predstavlja cjelinu koja je osnovna struktura toolboxa, koji je mnogo više od skupine upotrebljivih fajlova.

sabiranje: +

oduzimanje: –

množenje: *

dijeljenje: / ili \

stepenovanje: ^

MATLAB omogućava vrlo jednostavnu upotrebu matematičkih funkcija čiji se rezultat dobija pritiskom na taster Enter. Prilikom rada sa numeričkim podacima u aplikaciji MATLAB često se nailazi na razlomke i cijele brojeve, a za njihovo prikazivanje postoji više mogućnosti. Ukoliko je rezultat cijeli broj, koji se ovdje naziva integer MATLAB ga tako i prikazuje, a ukoliko je u pitanju relan broj, automatski će biti prikazan sa četiri decimalna mjesta.

long – 16 cifara

short e – 5 cifara i eksponent

long e – 16 cifara i eksponent

hex – heksadekadni broj

bank – dvije decimale

+ – pozitivan/negativan/nula

rat – racionalna aproksimacija

short – standardni format

U ovom slučaju MATLAB ne mjenja unutrašnju konvenciju o zapisu broja prilikom korišćenja različitih formata, nego prikazuje broj u odabranom formatu. Ovdje kao i u drugim programskim jezicima postoje pravila kad su u pitanju nazivi varijabli. Neophodno je da naziv varijable bude jedinstvena riječ koja ne sadrži prazna mijesta, a postoji razlika u slučajevima da li se u njima koriste mala ili velika slova. Stoga su, na primjer, broj, Broj, BROJ i BrOj različite varijable.

Osim ovoga, maksimalna dužina varijabli je 19 karaktera, dok se svi znakovi koji prekoračuju ovu granicu ignorišu. Prvi karakter u varijabli mora da bude slovo iza kojeg dalje mogu da slijede slova, brojevi i donja crta _. U MATLAB-u postoje i specijalne varijable koje već postoje u programu, poput specijalnih brojeva i slično, a prikazane su u tabeli.

ans – varijabla koja sadrži rezultat nakon završene operacije

pi – broj pi

i – imaginarna jedinica

eps – najmanji broj koji, kada se doda broju 1, daje broj u pokretnom zarezu koji je veći od jedan

inf – beskonačna vrijednost (1 0)

NaN – 0/0 nedefinisana vrijednost (not a number)

realmax – najveći pozitivni realni broj

realmin – najmanji pozitivni realni broj

Prilikom definisanja varijable može se ukazati potreba za redefinisanjem vrijednosti. Međutim, prilikom dodjele nove vrijednosti varijabli, rezultat se ne mijenja. Kako bi MATLAB prihvatio ovu promjenu, potrebno je koristiti odgovarajuće naredbe i tražiti ponovo izračunavanje zadatog algoritma. Ukoliko želite da trajno obrišete određenu varijablu, koristite opciju „clear“. Na primjer, komanda clear X briše varijablu X, dok komanda clear X Y briše ove dvije varijable istovremeno.

Korišćenje komande HELP za pomoć

Moguće je da, naročito u početku rada u MATLAB-u nećete odmah zapamtiti nazive komandi koje su neophodne za rad. Kako biste aktivirali određenu komandu, postoje tri mogućnosti za aktiviranje, a to su opcije „help“, „lookfor“ i korišćenje komande help interaktivno, iz bar menija.

Najjednostavniji način za dobijanje informacije o komandi koja vam je potrebna je korišcenje komande „help“. Ova opcija najbolje funkcioniše ukoliko ste eksplicitno zadali naziv komande koja vam je potrebna, a u rezultatima će se naći i dodatne smjernice koje dalje mogu poslužiti u pretraživanju korisnih opcija.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s