Kako koristiti prečice za Access

Baze podataka kreirane uz pomoć Microsoft Access aplikacije mogu se veoma jednostavno pretraživati i bez korištenja miša. Prečice se, osim standardnih za svaki Windows program u Accessu mogu koristiti za mnogo veći broj komandi tako što se za svaku opciju na interfejsu predvidi logična kombinacija komandi koja inicira događaj OnClick, kakav se pokreće i klikom miša.

access perperzona it bizKomandama u Accessu moguće je zadavati posebna imena nakon kojih se prečice kreiraju ubacivanjem ampersend znaka & ispred naziva, dok je prečica Alt + početno slovo naziva komande. Na primjer komanda &Zatvori pokazuje da je prečica na tastaturi Alt+Z.

Osim i u drugim programima često korištenih prečica Ctrl+C, Ctrl+V, Alt+F4, i drugih u Accessu postoje i one manje poznate koje se mogu razvrstati u prečice za automatsko unošenje vrijednosti i one koje zamjenjuju različite funkcije miša. Međutim, jedan broj prečica može se koristiti samo za sistemske, na engleskom jeziku memorisane komande, na

Jedna takođe važna karakteristika jeste da se komande na tastaturi zaduju isključivo na osnovu engleske QWERTY tastature, dakle sa slovom Z u gornjem i slovom Y u donjem redu slova. Ovo je važno znati zbog komandi koje se označavaju sa „:“ i „;“, a na nekim tastaturama nalaze se na mjestu slova Č.

Kombinacije tastera

Na primjer, komanda Ctrl+; ubacuje tekući datum u naznačeno polje, što je naročito korisno da bi se spriječile greške pogrešnog unosa i pogrešnog oblika datuma. Poput prethodne prečice, Ctrl+: umeće tekuće, sistemsko vrijeme u polje. Kod ubacivanja istih vrijednosti koje već postoje u prethodnom zapisu moguće je kopirati polje po polje ili čitav zapis, pa nakon toga izmijeniti samo potrebna polja. Prečica sa apostrofom kojom se izbjegava produženi postupak je Ctrl+’ koja kopira vrijednost polja prethodnog sloga u isto polje aktivnog sloga.

Za umetanje novog zapisa koristite prečicu Ctrl++, a za brisanje tekućeg zapisa koristite Ctrl+-. Access automatski snima svaki unos podataka, ali samo onda kada se fokus premjesti sa tekućeg na neki drugi zapis. Da biste sačuvali promjene ostavljajući fokus na tekućem zapisu, pritisnite kombinaciju tipki Shift+Enter. Nakon ovoga vam može izgledati da i Ctrl+Enter ima određenu funkciju – ova kombinacija tipki ubacuje znak za novi red pri unosu tekstualnih podataka, što je naročito korisno kod popunjavanja Memo polja.

Unos podataka

Tokom unosa podataka u normalizovanu bazu vjerovatno ćete se sresti sa problemom osvježavanja padajućih lista. U ovom slučaju korisnik može unijeti novi podatak u tabelu koja je izvor podataka padajuće liste, ali se ovo polje neće automatski osvježiti. Najjednostavnije rješenje u ovom slučaju je da pritisnete taster F9.

Takođe moguće je programirati padajuću listu tako da kad ona dobije fokus uz pomoć visual basic aplikacije kojom se Accessu šalje naredba za simuliranje pritiska tastera F9, odnosno zadavanjem komande SendKeys.

Za zamjenu različitih funkcija miša takođe postoji mnogo prečica koje ubrzavaju rad. Taster Ctrl sa strelicama za navigaciju ima različite funkcije, pa se kada se pritisne sa strelicom na lijevo ili desno dobija isti efekat kao sa Shft+Tab odnosno Tab. Ovim se premješta fokus na prethodno, odnosno naredno polje. Strelice gore ili dole u kombinaciji sa tasterom Ctrl postavljaju fokus na prvi, odnosno posljednji zapis. Na ovo se nadovezuje prečica Ctrl+Shift+Home i Ctrl+Shift+End. Prva, u okviru jednog sloga, postavlja fokus na prvo polje zapisa, dok druga postavlja fokus na posljednje polje zapisa. U kombinaciji sa tasterom Shift moguće je obaviti različite operacije, kao na primjer  Shift + strelica lijevo i Shift + strelica desno obilježavaju jedno slovo, dok dodavanjem tastera Ctrl u kombinaciju, program obilježava riječ ispred ili riječ iza.

Komande Shift + strelica gore i Shift + strelica dole obilježavaju jednu liniju teksta, a dodavanjem tastera Ctrl program obilježava cio prethodni, odnosno sljedeći pasus.

U navigaciji između objekata baze podataka od koristi mogu biti i komande Ctrl+Tab koja nije postojala u Office 2007 paketu, ali i neke druge prečice. Komanda Ctrl+F6 smjenjuje prikaz otvorenih objekata baze podataka, što je korisno kada se želi preći sa prikaza jedne na na prikaz druge forme. Taster F11 prikazuje glavni prozor baza podataka koja, kada je zaštićena onemogućava da se vidi prozor baze podataka. U tom slučaju ovo je moguće postići  uz pomoć tastera F11.

Kombinacija tastera Alt+F4 standardno zatvara cio program, dok samo F4 ima funkciju kod padajućih lista, koje se uz pomoć nje otvaraju. Prečice je moguće kreirati kod komandnih tabli na kojoj se nalaze razna dugmad za učitavanje različitih objekata baze podataka.

Uz dodavanje programskih linija moguće je tasterima izmijeniti ugrađene funkcije. Na slici je prikazano kako se vrši izmjena tastera F1 i F2 i podešava taster F10 kao komandu za napuštanje programa.

Excelove funkcije

Office aplikacije Excel raspolaže brojnim funkcijama za finansijsku i statističku analizu koje ne postoje u Accessu, a kako bi se one koristile obično se prebacuju podaci iz tabela i radnih listova i tamo pišu funkcije za analizu. Ukoliko se ove operacije često ponavljaju, savjet je da se postupak skrati korištenjem funkcije Excela direktno u Accessu.

Postupak kojim se unosi Excel funkcija je aktiviranje metode WorksheetFunction objekta Excel.Application kao na slici.

Na ovaj način moguće je angažovati više od stotinu 100 funkcija metodom WorksheetFunction. Ono na šta je potrebno obratiti pažnju jeste da, iako postoji mogućnost da su različitog imena, neke funkcije u Excelu su ipak nepodudarne sa funkcijama Accessa, kakve su na primjer funkcije IsNumber i IsNumeric u Accessu.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s